استفاده از روشهای سازش

چگونگي استفاده از روشهاي انستيتو سازش:

ساسي‌ترين اصل جهت استفاده از روشهاي ميانجيگري و يا حكميت توافق طرفين است. امروزه بيشتر قراردادهاي مختلف كاربرد اين روش را منعكس ميسازد و قبل از هرگونه قرارداد طرفين توافق مي‌كنند كه در صورت بروز اختلاف از روش ميانجيگري (Mediation ) و يا حكميت (Arbitration ) و يا هر دو استفاده كنند. حتي مشخص ميكنند كه در صورت استفاده از حكميت آيا بايد حكم حُكم واجب‌الاجرا باشد (Binding ) و يا غير واجب‌الاجراء (Non-Binding ) باشد. در اين مورد بايد توافق منعكس شده در قرارداد را توجيه سازد تا در مواقع بروز اختلاف مشكلاتي در مورد كابرد نوع روش حل اختلاف بوجود نيايد.
انتخاب ميانجي (Mediator ) و يا حَكَم (Arbitrator )
كه در انستيتو سازش – سازش يار- ناميده شده‌اند. در اين مورد يكي از طرفين (احتمالاً شاكي) و يا هر دو با انستيتو سازش تماس ميگيرند و فرم درخواست مخصوص ميانجيگري و حكميت را تكميل ميكنند و شرح حال كلي از اختلاف را با مدارك ارائه ميدهند. بعد از مطالعه اوليه درخواست، مدارك از طرف انستيتو سازش و قبول
(پذيرش) اقدامات بشرح زير انجام خواهند گرفت
1. انستيتو سازش يك نفر (سازش يار سرپرست) را براي اين پرونده مشخص مينمايد و آنرا به اطلاع طرفين ميرساند.
2. سازش يار سرپرست ليستي از اسامي سازش ياران منجي يا حَكَم را كه در رشته مورد شكايت اطلاعات داشته باشد اعم از فارسي زبان يا انگليسي زبان در اختيار طرفين قرار ميدهد. در صورت عدم توانائي يا توافق در انتخاب ميانجي و يا حَكَم انستييتو سازش يك فرد سازش يار را انتخاب و معرفي ميكند. آمادگي طرفين براي ارائه اشكالات و دفاع:
سازش يار سرپرست پرونده، هماهنگي‌هاي لازم را با طرفين اختلاف جهت تعيين وقت و محل براي ارائه مورد اختلاف را خواهد نمود و به طرفين ابلاغ خواهد كرد. در صورتيكه طرفين نتوانند درباره تاريخ و يا محل برقراري توافق كنند، سازش يار سرپرست پرونده تعيين‌كننده زمان و مكان خواهد بود.

ارائه اختلاف از طرفين:
در هريك از موارد (ميانجي‌گري يا حكميت) به شكل يك دادگاه كوچك و غيررسمي عمل خواهد كرد. روش آن بدين ترتيب خواهد بود؛
1- شاكي و يا نماينده و يا وكيل او كليه موارد اختلاف را با پرونده و مدارك و شهود به ميانجي و يا حَكَم ارائه خواهد كرد. مُدافع در تمام مدت بايد فقط شنوندده بوده و بدون دخالت ساكت باشد.
2- بعد از ارائه شاكي. مُدافع و يا نماينده و يا وكيل او كليه مدارك و شهود خود را ارائه ميكند و در مورد ادعاهاي شاكي نظر خويش را ارائه مينمايد. در طول ارائه دفاعيه شاكي ميباست ساكت بوده و حق قطع گفتار مُدافع را ندارد.
3- به شاكي اجازه داده خواهد شد كه نسبت به گفتار مُدافع و يا شهود او سخن بگويد و ارائه مدرك جديد و غيره بنمايد. اين اجازه به مُدافع نيز دوباره داده خواهد شد.
اين روش همچنان ادامه خواهد داشت تا طرفين حرفها و سخنان خود را زده و اسناد و شهود خود را ارائه كنند. همچنين ميانجي و حَكَم دقت كافي خواهند داشت كه سئوالات خود را مطرح كنند.

شركت سازش يار ميانجي و يا سازش يار حَكَم
1- چنانچه طرفين خواستار ميانجي باشد. بعد از اتمام ارائه از طرفين ميانجي سعي خواهد كرد كه استفاده از روشهاي مختلف و تعبير و تفسير قول و قرارها و همچنين برگشت به اهداف اوليه طرفين را به يكديگر نزديك و سعي نمايد كه طرفين با هم مصالحه نموده و ترك دعوا كنند.
2- چنانچه طرفين خواستار حكميت باشند، سازش يار حَكَم و يا هيئت حكميت بعد از اتمام ارائه از طرفين اختلاف ده (10) روز كاري وقت دارد كه رأي خويش را صادر كند و اين رأي از طريق سازش يار سرپرست پرونده به طرفين ابلاغ خواهد شد.
در تمام دوران ميانجيگري و يا حكميت هيچ يك از طرفين اختلاف حق ندارند با ميانجي و يا حَكَم و يا هيئت حكميت مستقيم يا غيرمستقيم تماس برقرار كند تنها راه تماس آنها از طريق انستيتو سازش و سازش يار سرپرست پرونده مي‌باشد. كليه مدارك و شهود و غيره مي‌بايد از طريق سازش يار سرپرست به ميانجي و يا حَكَم داده شود.

توجه:
انستيتو سازش، سازماني است غيرانتفاعي و خيريه كه براي كمك و ياري و خدمت به عموم تشكيل شده است. اين سازمان ازطريق اعانه و همت عالي و بخشش عموم اداره ميشود و مخارج خودش را تأمين مييكند.
انستيتو سازش، سازش ياران، همكاران، كارمندان و داوطلبان از قبول هرگونه مسئوليتي معافند. مراجعين به اين سازمان و استفاده كنندگان از خدمات اين سازمان نيز با اطلاع از اين واقعيت از هرگونه حقي در اين مورد صرف‌نظر مي‌نمايند.
هرگونه بخشش و يا همت عالي و اعانه - از معافيت مالياتي دولت آمريكا برخوردار است.
لطفاً به خاطر داشته باشيد لذتي كه در سازش هست ر ستيز نيست سازش سازش كلمه ايست بسيار قديمي و كهن، ريشه اين كلمه به هزاران سال قبل در زماني كه انسانهاي اوليه شروع به داد و ستد كردند مربوط ميشود. اين كلمه بشكل اسم، فعل، فاعل، مفعول و صفت صرف ميشود. در فارسي بعضي كلمات ديگري كه سازش معني ميدهند بشرح زير است:
آشتي كردن، اتفاق، اتحاد، اتصال، اشتراك منافع، تشريك مساعي، تعديل كردن، توافق كردن، تطبيق كردن، توازن، تسويه كردن، ترتيب، تجانس، تناسب، جود كردن، حس تفاهم، حل كردن، دمساز بودن، رضايت دادن، رفاقت كردن، روابط حسنه داشتن، راضي شدن، صميميت داشتن، سازندگي، كنار آمدن، هارموني، هماهنگ بودن، مطابقت، مصالحه كردن، مودت، وصلت كردن.