اهداف سازش

اهداف انستیتو سازش

انستیتو سازش موسسه ایست غیر انتفاعی و جهانی که بر اساس اهداف زیر تشکیل شده است .
الف: ترویج و دعوت جهت استفاده از روند سازش با رعایت اصول اخلاق در هر گونه اختلافات و رفع منازعات گوناگون از قبیل منازعات خانوادگی , تجاری , فرهنگی , هنری , اجتماعی و غیره.
ب: تشویق در انتخاب و استفاده از روشهای سازش کارانه , صلح جویانه , داوری , میانجیگری , شیخوخیت و حکمیت بجای
به جای پیگیری از روشهای اقامه دعوی و ستیزه جویانه حقوقی یا سایر روشها برای حل اختلافات از هر گونه (سازش – نه – ستیز). (ستیزه به معنی اقامه دعاوی است).
پ: دعوت به همکاری و فعالیت دز انستیتو سازش. جذب افراد, تعلیم و آماده سازی به نام سازش یار در حرفه سازش با رعایت اصول اخلاق پسندیده.
ت: ایجاد امکانات از نظر تهیه مکان و لوازمات اداری و خدمات انسانی برای گرد همایی طرفین شکایت و اجرای برنامه سازش (شیخوخیت و حکمیت برای افراد و سازمانها و یا دول).
ث: تهیه و اجرای برنامه های تحقیقاتی, پژوهشی و بررسی در اثرات با روشهای دینی و یا روشهای فرهنگی , اقتصادی , آموزشی, تربیت خانواده. سیستم های سیاسی و اجتماعی از قبیل کاپیتالیست , سوسیالیست و تاثیر در افراد برای جلوگیری از بروز اختلافات و یا تمایل آنها در انتخاب روش "سازش" در حل دعاوی بجای انتخاب روش اقامه دعوا و ایجاد امکانات از هر نظر برای پژوهش گران در روابط با مسایل فوق.
ج: مطالعه و بررسی در مورد اخلاق حسنه , دادگری , راستگویی , انصاف و اثرات آنها در افراد در جلوگیری از بروز و یا حل اختلاف از هر گونه , تهیه برنامه اخلاقی و برقراری سمینارهای آموزشی در مورد اخلاق حسنه , انصاف و ایمان و درستی و استفاده آنها در حل اختلافات از طریق "ســــازش".
چ: تحقیقات و مطالعات مداوم در مورد افراد , شرکتها و سازمانها برای تعیین و تشخیص اینکه (با حفظ موازین اخلاقی و ایمانی) چه نکات و مواردی میتواند کمک کننده در ایجاد روحیه سازگار , ملایم , هماهنگ , صلح جو , پذیرا , صادق , متعادل ,همکار , صمیمی , راضی و مصالحت آمیز باشد.
ح: مهیا سازی و استمرار در تازگی بخشیدن به نظام و روش انستیتو سازش و کاربرد آن در جلوگیری از اختلافات و یا حل دعاوی از از طریق روش (سازش – نه – ستیز ) و قرار دادن روشهای آزمایش شده در دسترس عموم برای استفاده.
سازش یاران تعلیم دیده در انستیتو سازش با نهایت حسن اخلاق, درستی , تخصص , رازداری , در حل اختلافات شما کوشـــا هستند.