تماس با ما

توجه:

انستیتو سازش سازمانی غیر انتفاعی و خیریه که برای کمک و یاری و خدمت به عموم تشکیل شده است
این سازمان از طریق اعانه و همت عالی و بخشش عموم اداره میشود و مخارج خودش ر ا تامین میکند
انستیتو سازش , سازش یاران , همکاران و داو طلبان از قبول هر گونه مسولیتی معاف هستند , مراجعین
به این سازمان و استفاده کنندگان از خدمات این سازمان نیز با اطلاع از این واقعیت از هر گونه حقی در
.این مورد صرف نظر مینماید
.هرگونه بخشش و یا همت عالی و اعانه از معافیت مالیاتی برخوردار میباشد
: و بخاطر داشنه باشید که
لذتـــی که در ســـــازش هســـت در ستیــــــز نیست

آدرس انستیتو سازش:

آدرس ایمیل انستیتو سازش :

sazeshinstitute@aol.com

آدرس اینترنتی انستیتو سازش :

www.sazesh.com