سازش با رعايت اصول اخلاق

سازش با رعايت اصول اخلاق

سازش یاران میباید آشنایی کامل به کد اخلاق داشته و آنرا در میانجیگری و سازش بکار برند
سازش یاران بطور مرتب در امر اخلاق و بکاربردن کدهای اخلاق آموزش خواهند دید.
اگر چه بکاربری کد و قوانین اخلاق از طرف سازش یاران حتمی است بهرحال بطورکلی بنظر اینطور میرسد که عدالت و برابری نسبی است و تعیین آن بوسیله سازش یاران بستگی کامل به ایمان و درستی طرفین در موقع ارائه اختلاف دارد.