تعریف سازش

سازش

سازش کلمه ای است بسیار قدیمی و کهن ، ریشه این کلمه به هزاران سال قبل در زمانی که انسانهای اولیه شروع به داد و ستد کردند مربوط میشود. این کلمه به شکل اسم ، فعل ، فاعل , مفعول و صفت مصرف میشود . در فارسی بعضی از کلمات دیگری که سازش معنی میدهند به شرح زیر است :
آشتی کردن ، اتفاق ، اتحاد ، اتصال ، اشتراک ، منافع ، تشریک مساعی ، تعدیل کردن ، توافق کردن ، تطبیق کردن ، توازن ، تسویه کردن ، ترتیب ، تجانس ، تناسب ، جور کردن ، حسن تفاهم ، حل کردن ، دمساز بودن ، رضایت دادن ، رفاقت کردن ، روابطه حسنه داشتن ، راضی شدن ، صمیمیت داشتن ، سازندگی ، کنار آمدن ، هارمونی ، هماهنگ بودن ، مطابقت ، مصالحه کردن ، مودت ، وصلت کردن